Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat 2020.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

2020.

Szervezet neve: Rózsahegyi Áron EV.

Székhelye: 7700 Mohács , Orgona u. 19.

Adószáma: 68444046-1-22

Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Rózsahegyi Áron

Jelen szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások
függvényében évente

történik.

Hatályba lépett: 2019.12. 10.

Alkalmazandó: 2020.01.04. -től

TARTALOMJEGYZÉK

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. Személyi hatály

2. Időbeli hatály

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

IV. ALAPELVEK

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1. Az érintett hozzájárulása

2. Szerződés teljesítése

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy
az érintett, illetve más

természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

4. Köz érdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának

keretében végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos

érdekeinek érvényesítése.

VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

VII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

1. Tájékoztatáshoz való jog

2. Az érintett hozzáférési joga

3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

3.1. A helyesbítéshez való jog

3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez
való jog”)

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az
adatkezelés

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

6. Az adathordozhatósághoz való jog

7. A tiltakozáshoz való jog

8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

9. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

9.1. A felügyeleti hatóságnál történő
panasztételhez való jog.

9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni
hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
szembeni hatékony bírósági

jogorvoslathoz való jog

10. Korlátozások

11. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

VIII. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

IX. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA
BREACH) ESETÉN

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

X. A VÁLLALKOZÁS MUNKAVISZONNYAL
KAPCSOLATBAN FOLYTATOTT

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEI

1. A Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés

1.1. A munkavállalók felvételére irányuló
pályáztatási eljárás során folytatott

adatkezelés

1.2.Munkakörre való alkalmassági vizsgálat
során végzett adatkezelés

2. A munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés

2.1. Munkaügyi nyilvántartás keretében
folytatott adatkezelés

2.2. A munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő
magatartásának ellenőrzése

2.2.1. Elektronikus megfigyelőrendszerrel
kapcsolatos adatkezelés

2.2.2. A Vállalkozás által a munkavállaló
rendelkezésére bocsátott e-mail

fiók használatával kapcsolatos adatkezelés

2.2.3. Munkavállaló rendelkezésére bocsátott
laptop, tablet, telefon használat

ellenőrzése

2.2.4. A munkavállaló munkahelyi
internethasználatának ellenőrzése

2.2.5. A munkavállalókra vonatkozó eseti
adatkezelés

XI. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK
ÉS KEZELT

ADATKÖRÖK

1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés

1.1. Pénzmosás elleni kötelezettségek
teljes ítéséhez kapcsolódó adatkezelés

1.2. Számviteli kötelezettségek teljes ítéséhez
szükséges adatkezelés

1.3. Adó- és járulékkötelezettségek
teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

2. Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés

3. A Vállalkozás által üzemeltetett weboldallal összefüggő
adatkezelés

3.1. A Vállalkozás honlapjára látogatók
adataival kapcsolatos tájékoztatás

3.2. Regisztráció, hírlevél feliratkozás

3.3. Direkt marketing tevékenységgel
kapcsolatos adatkezelés

3.4. A Vállalkozás által üzemeltetett webáruházzal
összefüggő adatkezelés

4. Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

XII. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok

2. A Vállalkozás által ellátott adatfeldolgozói tevékenység

XIII. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei.

2. A Vállalkozás informatikai nyilvántartásainak védelme

3. A Vállalkozás papíralapú nyilvántartásainak védelme

XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

MELLÉKLETEK

1. AZ ADATFELDOLGOZÓK NYILVÁNTARTÁSA

2. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

3. DIREKT MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉSHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

4. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES ADATKEZELÉS ESETÉN

(MAGÁNSZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNER ESETÉN)

5. TÁJÉKOZTATÁS ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER

ALKALMAZÁSÁRÓL

6. ADATFELDOLGOZÁSI SZERZŐDÉS

7. WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

7.1. MUNKAHELYI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

8. TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT ADATFELDOLGOZÓ MUNKAVÁLLALÓJA

RÉSZÉRE

9. MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

10. DIREKT MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

11. REGISZTRÁCIÓVAL, HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS

ADATKEZELÉS NYILVÁNTARTÁSA

12. ÜGYFÉLADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ NYILVÁNTARTÁS

13. ADATFELDOLGOZÓI NYILVÁNTARTÁS

14. ADATVÉDELMI KLAUZULA MUNKASZERZŐDÉS

15. ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA

16. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉS

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Jelen szabályzat célja a Vállalkozásunk adatvédelmi és adatkezelési
politikáját rögzítő belső

szabályok megállapítása AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679

RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK

rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) által meghatározott

adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések betartásával, melyek érvényesítésével
a Vállalkozás

valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele során
biztosítja az érintettek személyes

adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek
személyes adatainak

feldolgozása, illetőleg kezelése során.

A Vállalkozás jelen szabályzat elfogadásával deklarálja a AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A

TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) – továbbiakban „Rendelet”
– 5. cikkében

foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartását.

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. Személyi hatály

Jelen szabályzat hatálya a Vállalkozásra és azon természetes személyekre
terjed ki, akikre az

adatkezelési tevékenysége kiterjed. A jelen szabályzatban rögzített
adatkezelési tevékenység

természetes személyek személyes adataira irányul. A szabályzat hatálya
nem terjed ki az olyan

személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen
olyan vállalkozásokra

vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a
jogi személy nevét és formáját,

valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. Jogi
személy az egyesület, a gazdasági

társaság, a szövetkezet, az egyesülés és az alapítvány.

2. Időbeli hatály

Jelen szabályzat időbeli hatálya a megállapításának napjától további
rendelkezésig, vagy a

szabályzat visszavonásának napjáig áll fenn.

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon,

különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó
adat, online azonosító vagy a

természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon
automatizált vagy nem

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége,
így a gyűjtés, rögzítés,

rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás,

közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé
tétel útján, összehangolás

vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük

korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely
olyan formája, amelynek

során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő
bizonyos személyes jellemzők

értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági
helyzethez, egészségi állapothoz,

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
viselkedéshez, tartózkodási helyhez

vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére
használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése,
amelynek következtében

további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat

mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az
ilyen további információt külön

tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével
biztosított, hogy azonosított vagy

azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem
lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált

vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya,
amely meghatározott

ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi
szerv, ügynökség vagy bármely

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal

együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós
vagy a tagállami jog határozza

meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy

a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi
szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi
szerv, ügynökség vagy bármely

egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e.

Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az
uniós vagy a tagállami joggal

összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;
az említett adatok

e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az

alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi
szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel,
az adatfeldolgozóval vagy

azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen
irányítása alatt a

személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és
megfelelő

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett
nyilatkozat vagy a

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi,
hogy beleegyezését adja az őt érintő

személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,
tárolt vagy más

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését,

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett
genetikai jellemzőire

vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy
fiziológiájára vagy egészségi

állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban
az említett természetes

személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai
vagy viselkedési jellemzőire

vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes
adat, amely lehetővé teszi

vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például
az arckép vagy a

daktiloszkópiai adat;

15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai
egészségi állapotára

vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára
nyújtott egészségügyi

szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt
hordoz a természetes személy

egészségi állapotáról;

16. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes
vagy jogi személy, függetlenül a

jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet
folytató személyegyesítő

társaságokat és egyesületeket is.

IV. ALAPELVEK

(1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése

érdekében kezelhető.

(2) Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az
adatkezelés céljának, az adatok

felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell
lennie. Csak olyan

személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen,

a cél elérésére alkalmas.

(3) A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben
és ideig kezelhető.

(4) A Vállalkozás lerögzíti, hogy az általa kezelt személyes
adatokat székhelyén tárolja

elektronikus állomány formájában, illetve papír alapú
dokumentumokon az adatbiztonságra

vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett. Jelen
rendelkezés valamennyi, a

Vállalkozás által végzett adatkezelési- és adatfeldolgozói tevékenység
tekintetében

érvényes.

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1. Az érintett hozzájárulása

(1) A személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett hozzájárulásán
kell alapulnia, vagy

valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal
kell rendelkeznie.

(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén
az érintett a személyes adatainak

kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:

a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó
nyilatkozati formában,

b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított
kifejezett

magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs
társadalommal

összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó
technikai beállításokat hajt

végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet
is, amely az adott

összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak
tervezett kezeléséhez

egyértelműen jelzi.

(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért
nem minősül hozzájárulásnak.

(4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes
adatkezelési

tevékenységre kiterjed.

(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást
az összes adatkezelési

célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását
elektronikus felkérést követően adja

meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az
nem gátolhatja szükségtelenül

azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást
kérik.

(6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor
visszavonja. A hozzájárulás

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét. A

hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell.
A hozzájárulás visszavonását

ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

2. Szerződés teljesítése

(1) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges,

amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését
megelőzően az érintett

kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

(2) A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok
kezeléséhez való érintetti

hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése, vagy az érintett, illetve más

természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme

(1) Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén
törvény határozza meg, így az

érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.

(2) Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról,

időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a
jogorvoslati lehetőségekről.

(3) Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett
hozzájárulásának visszavonását

követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá
vonatkozó jogi kötelezettség

teljesítése végett szükséges.

4. Köz érdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében

végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek

érvényesítése.

(1) Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes
adatokat közölhetik –

vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az
adatkezelésre, feltéve hogy

az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek
elsőbbséget, figyelembe

véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű
elvárásait. Az ilyen jogos

érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő
kapcsolat áll fenn az

érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor
az érintett az adatkezelő

ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

(2) A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően
meg kell

vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok
gyűjtésének időpontjában és

azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre
az adott célból

kerülhet sor.

(3) Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek
az adatkezelő érdekével

szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik,
amelyek közepette az

érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

(1) A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz
kapcsolódó

hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás
részére

szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző
személyek,

szervezetek ismerhetik meg, a Vállalkozás által meghatározott
terjedelemben és a

tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

(2) Az adatfeldolgozók felsorolását a szabályzat 1. sz. melléklete
tartalmazza.

VII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

1. Tájékoztatáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló
tevékenység megkezdését

megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő
információkról.

(2) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat
az érintettől gyűjtik:

a. az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az
adatkezelés jogalapja;

c. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló
adatkezelés esetén, az

adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

d. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek
kategóriái,

e. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba
vagy nemzetközi

szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá
a a Bizottság

megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a
Rendelet 46. cikkben, a

47. cikkben vagy a Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második
albekezdésében

említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák
megjelölése,

valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy
az azok

elérhetőségére való hivatkozás.

(3) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő
a személyes adatok

megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és
átlátható adatkezelést

biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

a. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen

időtartam meghatározásának szempontjairól;

b. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a
rá vonatkozó

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését
vagy kezelésének

korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen, valamint az

érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk
(2) bekezdésének a)

pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban
történő

visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás

alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy
szerződéses

kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e,
valamint hogy az

érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy
milyen lehetséges

következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált
döntéshozatal

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az

alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy
az ilyen

adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható

következményekkel bír.

(4) Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az
adatkezelő az érintett

rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

a. az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az
adatkezelés jogalapja;

c. az érintett személyes adatok kategóriái;

d. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái;

e. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik
országbeli címzett

vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a
személyes

adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte
vagy annak hiánya,

vagy a 46. cikkben, a Rendelet 47. cikkben vagy a 49. cikk (1)
bekezdésének

második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és
alkalmas

garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére
szolgáló

módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

(2) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő
az érintett rendelkezésére

bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés
biztosításához szükséges következő

kiegészítő információkat:

a. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen

időtartam meghatározásának szempontjai;

b. ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján
alapul, az

adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;

c. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá
vonatkozó személyes

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének

korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
valamint az érintett

adathordozhatósághoz való joga;

d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk
(2) bekezdésének a)

pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban
való

visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás

alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

e. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának
joga;

f. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok
nyilvánosan

hozzáférhető forrásokból származnak-e; és

g. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált
döntéshozatal

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy
az ilyen

adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható

következményekkel bír.

(3) Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától
eltérő célból további

adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia
kell az érintettet erről

az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns
kiegészítő információról.

(4) Az (1)–(3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

a. az érintett már rendelkezik az információkkal;

b. a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek
bizonyul, vagy

aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű
archiválás céljából,

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
a 89. cikk (1)

bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett
adatkezelés

esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség

valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné
ezen

adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek
megfelelő

intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé
tételét is ideértve

– az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme
érdekében;

c. az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az
adatkezelőre alkalmazandó

uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét
szolgáló

megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

d. a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt
szakmai

titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló
titoktartási

kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

2. Az érintett hozzáférési
joga

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést
kapjon arra vonatkozóan, hogy

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult

arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz
hozzáférést kapjon:

a. az adatkezelés céljai;

b. az érintett személyes adatok kategóriái;

c. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve
amelyekkel a személyes

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a
harmadik országbeli

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,
vagy ha ez nem

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá
vonatkozó személyes

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen

személyes adatok kezelése ellen;

f. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának
joga;

g. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra
vonatkozó minden elérhető

információ;

h. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált
döntéshozatal

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy
az ilyen

adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve
milyen várható

következményekkel jár.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére történő

továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást
kapjon a továbbításra

vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát
az érintett

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért
az adatkezelő az adminisztratív

költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta

be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell

rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez
való joga

3.1. A helyesbítéshez való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse

a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, az érintett

jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek
mellett kiegészítő nyilatkozat útján

történő – kiegészítését.

3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez
való jog”)

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá

vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra,
hogy az érintettre vonatkozó

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi
indokok valamelyike

fennáll:

a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből
azokat gyűjtötték

vagy más módon kezelték;

b. az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a)
pontja (hozzájárulás

személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének
a) pontja

értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az adatkezelés alapját
képező

hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c. az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz
való jog)

tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az

adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése
alapján

(üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni
tiltakozás) tiltakozik az

adatkezelés ellen;

d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jogban

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett,
információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan
került sor.

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és
az érintett kérelmére azt törölni

köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az

észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket
– annak érdekében, hogy

tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte
tőlük a szóban forgó

személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másodpéldányának

törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az
adatkezelés szükséges:

a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való
jog gyakorlása

céljából;

b. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében
végzett feladat

végrehajtása céljából;

c. a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a
rendelet 9. cikk (3)

bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek
alapján;

d. a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű
archiválás céljából,

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben az (1)

bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné
vagy komolyan

veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza
az adatkezelést, ha az alábbiak

valamelyike teljesül:

a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben
a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok

pontosságát;

b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését,
és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de az

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez;

vagy

d. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint
tiltakozott az adatkezelés ellen; ez

esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra
nem kerül, hogy az

adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik,
az ilyen személyes adatokat a

tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi
igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi
személy jogainak védelme

érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből
lehet kezelni.

(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés
alapján korlátozták az

adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen
tájékoztatja.

5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy
törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához

kapcsolódó értesítési kötelezettség

(1) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről,
törlésről vagy

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes
adatot közölték, kivéve, ha ez

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

(2) Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy
adatkezelő rendelkezésére bocsátott

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja,

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy

ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta, ha:

a. az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett
hozzájárulása a

személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének
a) pontja

(érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez) szerinti
hozzájáruláson, vagy a 6.

cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b. az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti
gyakorlása során az érintett

jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a
személyes adatok adatkezelők

közötti közvetlen továbbítását.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti
a Rendelet 17. cikkét. Az

említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés
közérdekű vagy az adatkezelőre

ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtásához

szükséges.

(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások
jogait és szabadságait.

7. A tiltakozáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon

személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében

megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél
jogos érdekeinek

érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk
(1) bekezdésének e) vagy f) pontján

alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is. Ebben az

esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha az adatkezelő

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében
történik, az érintett jogosult

arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen,

ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik.

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés
érdekében történő kezelése

ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem
kezelhetők.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel
való első kapcsolatfelvétel

során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre
vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és

minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(5) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez
kapcsolódóan és a

2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való
jogot műszaki előírásokon alapuló

automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(6) Ha a személyes adatok kezelésére a rendelet 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelően

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
kerül sor, az érintett jogosult arra,

hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá
vonatkozó személyes adatok

kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett
feladat végrehajtása érdekében

van szükség.

8. Az automatizált döntéshozatal alóli
mentesség joga

(1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan,
kizárólag automatizált adatkezelésen

– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá
nézve joghatással járna vagy őt

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy
teljesítése érdekében

szükséges;

b. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami
jog teszi

lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint
jogos érdekeinek

védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az
adatkezelő köteles megfelelő

intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos
érdekeinek védelme érdekében,

ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről
emberi beavatkozást kérjen,

álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson
be.

(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes
adatoknak a Rendelet 9.

cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha
a 9. cikk (2) bekezdésének a)

vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak
és jogos érdekeinek védelme

érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

9. Az érintett panasztételhez és
jogorvoslathoz való joga

9.1. A felügyeleti hatóságnál történő
panasztételhez való jog.

(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy
panaszt tegyen a felügyeleti

hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes
adatok kezelése megsérti e

rendeletet.

(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken
gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet

fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410 www:
http://www.naih.hu e-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles
tájékoztatni az ügyfelet a

panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről,
ideértve azt is, hogy a

Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági
jogorvoslattal élni.

9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony
bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó
jogorvoslatok sérelme nélkül, minden

természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági
jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá

vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó
jogorvoslatok sérelme nélkül, minden

érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes
felügyeleti hatóság nem

foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja
az érintettet a Rendelet 77.

cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről
vagy annak eredményéről.

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság
székhelye szerinti tagállam

bírósága előtt kell megindítani.

(4) Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást,
amellyel kapcsolatban az

egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt
bocsátott ki vagy döntést

hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést
a bíróságnak megküldeni.

9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz

való jog

(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra
tartozó jogorvoslatok – köztük a

felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk
szerinti jog – sérelme nélkül, minden

érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése
szerint a személyes adatainak e

rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e
rendelet szerinti jogait.

(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást
az adatkezelő vagy az

adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt
kell megindítani. Az ilyen eljárás

megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam
bírósága előtt is, kivéve, ha az

adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi
jogkörében eljáró

közhatalmi szerve.

10. Korlátozások

(1) Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog jogalkotási

intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben
foglalt, valamint a 12–22. cikkben

meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő
rendelkezései tekintetében az 5.

cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás
tiszteletben tartja az alapvető

jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez
szükséges és arányos

intézkedés egy demokratikus társadalomban:

a. nemzetbiztonság;

b. honvédelem;

c. közbiztonság;

d. bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás
lefolytatása,

illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot
fenyegető

veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;

e. az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű
célkitűzései,

különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi
érdeke,

beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a
népegészségügyet

és a szociális biztonságot;

f. a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;

g. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése,
kivizsgálása,

felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;

h. az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként
– a közhatalmi

feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási

tevékenység;

i. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;

j. polgári jogi követelések érvényesítése.

(2) Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott
esetben részletes rendelkezéseket

tartalmaznak legalább:

a. az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,

b. a személyes adatok kategóriáira,

c. a bevezetett korlátozások hatályára,

d. a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás
megakadályozását

célzó garanciákra,

e. az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak
meghatározására,

f. az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra,
figyelembe véve

az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és
céljait,

g. az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és

h. az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak
a korlátozásról,

kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

11. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal
jár a természetes személyek

jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az

érintettet az adatvédelmi incidensről.

(2) Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban
világosan és közérthetően

ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell
legalább a

az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és

elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető
következményeket, az adatkezelő

által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben

az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények
enyhítését célzó

intézkedéseket.

(3) Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni,
ha a következő

feltételek bármelyike teljesül:

a. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket
hajtott végre,

és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett
adatok tekintetében

alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
titkosítás

alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel
nem jogosított

személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további
intézkedéseket tett,

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira
jelentett, az (1)

bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően
nem valósul

meg;

c. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen
esetekben az

érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni,
vagy olyan

hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek
hasonlóan hatékony

tájékoztatását.

(4) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi
incidensről, a felügyeleti

hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
magas kockázattal

jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja
a (3) bekezdésben említett

feltételek valamelyikének teljesülését.

VIII. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) A Vállalkozás elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett
jelen szabályzatban is

rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem
tagadhatja meg, kivéve, ha

bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

(2) A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen
a kérelem beérkezésétől

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem
nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő

további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról
az adatkezelő a

késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított
egy hónapon belül

tájékoztatja az érintettet.

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást
lehetőség szerint

elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként
kéri.

(4) Ha a Vállalkozás nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme
nyomán, késedelem nélkül, de

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja
az érintettet az

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett
panaszt nyújthat be a felügyeleti

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) A Vállalkozás a Rendelet 13. és 14. cikke szerinti, jelen szabályzat
VI. fejezet 1. pontban

részletezett információkat és a Rendelet 15–22. és 34. cikk
szerinti tájékoztatást és intézkedést

(visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt
adatokhoz, adatok helyesbítése,

kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság,
tiltakozás az adatkezelés ellen, az

adatvédelmi incidensről való tájékoztatás) díjmentesen biztosítja
az érintett számára.

(6) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen
ismétlődő jellege miatt –

túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás
nyújtásával vagy a kért

intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.-
Ft összegű díjat számíthat fel,

vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének
bizonyítása az adatkezelőt

terheli.

(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek
megalapozott kétségei vannak a

Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy
kilétével kapcsolatban,

további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges
információk nyújtását

kérheti.

IX. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA
BREACH) ESETÉN

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése,
amely a továbbított,

tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését,

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést

eredményezi.

(2) Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó
eszköz (laptop,

mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül,
ha az adatkezelő által titkosított

állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné
válása, ransomware

(zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné
teszi az

adatkezelő által kezelt adatokat, az informatikai rendszer megtámadása,
tévesen elküldött

személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra
hozatala stb.

(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Vállalkozás képviselője
haladéktalanul vizsgálatot

folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek
megállapítása

céljából. A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket
meg kell tenni.

(4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha
lehetséges, legkésőbb 72 órával

azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott,
bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti

hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
nem jár kockázattal a természetes

személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik
meg 72 órán belül,

mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat
is.

(5) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való
tudomásszerzését követően

indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

(6) Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább:

a. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve –
ha lehetséges – az érintettek

kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett
adatok kategóriáit és

hozzávetőleges számát;

b. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást
nyújtó egyéb

kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető
következményeket;

d. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens
orvoslására tett vagy tervezett

intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből
eredő esetleges hátrányos

következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(7) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni,
azok további

indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

(8) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve
az adatvédelmi

incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására
tett intézkedéseket. E

nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze
a Rendelet 33. cikkében foglalt

követelményeknek való megfelelést.

X. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK
ÉS KEZELT

ADATKÖRÖK

1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés

1.1. Pénzmosás elleni kötelezettségek
teljes ítéséhez kapcsolódó adatkezelés

(1) A Vállalkozás a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról

szóló 2017. évi LIII. törvény 6. § (1) alapján a z ügyfél nevében
vagy megbízása alapján eljáró

természetes személy azonosítására és személyazonosságának igazoló
ellenőrzésére köteles a z üzleti

kapcsolat létesítésekor, pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására
utaló adat, tény vagy

körülmény felmerülése esetén, amennyiben az ügyfél-átvilágításra még
nem került sor; valamint, ha

kétség merül fel a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával
vagy megfelelőségével

kapcsolatban.

(2) A Vállalkozás az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni:
az ügyfél nevében vagy

megbízása alapján eljáró természetes személy

a) családi és utónevét;

b) születési családi és utónevét;

c) állampolgárságát;

d) születési helyét, idejét;

e) anyja születési nevét;

f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét;

g) az azonosító okmányának típusát és számát.

(3) Az adatkezeléssel érintettek köre: az ügyfél nevében vagy megbízása
alapján eljáró természetes

személyek.

(4) A személyes adatok megismerésére jogosult a Vállalkozás ügyfélátvilágításra
kijelölt vezetője,

vagy munkavállalója. A Vállalkozás a s zerződés (üzleti kapcsolat)
megszűnésétől számított 8 évig

jogosult az ügyfél-átvilágítás során rögzített személyes adatok
kezelésére.

1.2. Számviteli kötelezettségek teljes ítéséhez
szükséges adatkezelés

(1) A Vállalkozás természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak
adatai kezelésének

jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, (2007. évi CXXVII. törvény
159. § (1) bek.) az adatok

felhasználási célja számla kötelező adattartalmának megállapítása,
számla kibocsátása, kapcsolódó

könyvviteli feladatok ellátása.

(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: a Vállalkozás természetes személy
ügyfelei, vevői, szállítói.

(3) A kezelt adatok köre: a Vállalkozás természetes személy ügyfeleinek,
vevőinek, szállítóinak

neve, címe, adószáma

(4) A személyes adatok megismerésére jogosultak a számla kibocsátást
munkaköri feladatként

ellátó vezető, illetve munkavállalók, a könyvviteli tevékenységet
ellátó vezető, munkavállaló. A

Vállalkozás a s zerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított
8 évig jogosult az fentiekben

megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes
adatok kezelésére.

1.3. Adó- és járulékkötelezettségek
teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

(1) A Vállalkozás az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
50. § (1) alapján h avonként, a

tárgyhót követő hónap tizenkettedik napjáig elektronikus úton
bevallást tesz az adó- és/vagy

társadalombiztosítási kötelezettségeket eredményező, természetes
személyeknek teljesített

kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékokról
és/vagy a (2) bekezdésben

meghatározott adatokról

(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: a Vállalkozás vezetője,
munkavállalói, családtagjaik.

(3) A kezelt adatok köre: a Vállalkozás vezetője, munkavállalói,
családtagjaik Art. 50. § (2)

bekezdésben meghatározott adatai, kiemelve ezekből a természetes
személy természetes

személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust
is), neme, állampolgársága, a

természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási
azonosító jele.

(4) A címzettek köre: a Vállalkozás könyvviteli, bérszámfejtési
tevékenységet munkaköri

feladatként ellátó munkavállalói, adatfeldolgozók.

(5) A Vállalkozás a j ogviszony megszűnésétől számított 8 évig
jogosult az fentiekben megjelölt jogi

kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

2. Információkérés, ajánlatkérés során végzett
adatkezelés

(1) A Vállalkozás által nyújtott szolgálatások, illetőleg értékesí
tett termékekkel kapcsolatosan a

Vállalkozás harmadik személyek számára információkérésre, ajánlatkérésre
nyújt lehetőséget.

(2) Az adatkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés esetén
az érintett hozzájárulása.

(3) Az érintetti kör információkérés, ajánlatkérés esetén: minden
olyan természetes személy, aki a

Vállalkozás szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt,
ajánlatot kér és megadja

személyes adatait.

(4) A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

(5) Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás,
kapcsolattartás

(6) Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajánlat adás, kapcsolattartás.

(7) Az adatok cí mzettjei (akik megismerhetik az adatokat) információkérés,
ajánlatkérés esetén a

Vállalkozás vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs.

(8) Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés esetén:
az információ szolgáltatását,

illetve az ajánlat nyújtását követő 30 nap elteltével a Vállalkozás
törli a személyes adatokat.

3. A Vállalkozás által üzemeltetett
weboldallal összefüggő adatkezelés

3.1. A Vállalkozás honlapjára látogatók
adataival kapcsolatos tájékoztatás

(1) A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több
cookie – apró információcsomag,

amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a
szervernek minden, a szerver

felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató
személy számítógépére,

amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz,
amennyiben ehhez a honlapot

meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően
kifejezett (aktív) hozzájárulását

adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési
folyamat automatizálása

érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti
beazonosításra alkalmas

információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben
nem folytat.

3.2. Regisztráció, hírlevél feliratkozás

(1) Az adatkezelés jogalapja regisztráció, hírlevél feliratkozás
esetén az érintett hozzájárulása,

amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a „regisztráció”
illetve „hírlevél feliratkozás”

szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak
kezelésére vonatkozó

tájékoztatást követően.

(2) Az érintetti kör regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén:
minden olyan természetes személy, aki

a Vállalkozás hírlevelére feliratkozik, illetve a honlapon
regisztrál és hozzájárulását adja személyes

adatainak kezeléséhez.

(3) A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail
cím.

(4) A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, lakcím, e-mail
cím, telefonszám, jelszó.

(5) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett
tájékoztatása a Vállalkozás

szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról,
tájékoztatás hírekről,

eseményekről.

(6) Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel
szerződéskötés előkészítése végett, a

honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére,
hozzáférés a weboldal nem

nyilvános tartalmaihoz.

(7) Az adatok cí mzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél
feliratkozás, regisztráció esetén:

a Vállalkozás vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, a Vállalkozás
weblapjának

üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.

(8) Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás, regisztráció
esetén: a hozzájárulás

visszavonásáig. Hírlevél feliratkozás esetén a leiratkozásig,
regisztráció esetén az érintett kérelmére

történő törlésig.

(9) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti
regisztrációja (személyes adatai)

törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött
elektronikus levelek láblécében

elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Vállalkozás székhelyére
megküldött postai levélben

történik.

3.3. Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos
adatkezelés

(1) A Vállalkozás direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja
az érintett hozzájárulása, amely

egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes
hozzájárulását a Vállalkozás

honlapján a hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez szövegrész
melletti jelölőnégyzet

kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást
követően.

(2) Az érintett hozzájárulását papír alapon is meg tudja adni,
jelen szabályzat 2. sz. mellékletét

képező adatlap kitöltése útján.

(3) Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű,
kifejezett hozzájárulását

adja ahhoz, hogy a Vállalkozás személyes adatait direkt marketing
céljára kezelje.

(4) Az adatkezelési célok: kapcsolattartás szolgáltatásnyújtással,
termékértékesítéssel kapcsolatos

reklámok, ajánlatok küldése, akciókról való értesítés céljából,
elektronikus, vagy postai úton.

(5) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, az ügyfélszolgálati
feladatokat,

marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók.

(6) A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail
cím.

(7) Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok direkt marketing
céljára való kezelése érintett

általi visszavonásáig.

3.4. A Vállalkozás által üzemeltetett webáruházzal
összefüggő adatkezelés

(1) A webáruházban történő regisztrációra, a hírlevélre történő
feliratkozással kapcsolatos

adatkezelési tevékenységre, illetve a látogatók tájékoztatására a
3.1., 3.2., 3.3. pont rendelkezései az

irányadók.

(2) A Vállalkozás weboldalán online, elektronikus úton történő
szerződéskötések (vásárlások) a

2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) hatálya alá esnek, ezért az
adatkezelés célja a fentiek mellett a

jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói
kötelezettség teljesítésének a

bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a szerződés létrehozása,
tartalmának

meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az
abból származó díj(ak)

számlázása, valamint az az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

(3) A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés
jogalapja a szerződés teljesítése, jogi

kötelezettség teljesítése.

(4) Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: vásárlók neve,
lakcíme, telefonszáma, belépési

jelszava, bankszámlaszáma.

(5) Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan
természetes személy, aki a

Vállakozás webáruházában regisztrál, hírlevélre feliratkozik, vásárol.

(6) Az adatok cí mzetteinek kategóriái: a Vállakozás vezetője, az ügyfélkapcsolatokat,
értékesítéssel

kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, a Vállalkozás
weblapjának üzemeltetését ellátó

adatfeldolgozó munkatársai, illetve a Vállakozás könyvelési
feladatait ellátó munkavállalói, az ezen

feladatokat ellátó adatfeldolgozó munkavállalói.

(7) Az adatkezelés helye a jelen szabályzat IV. 4. pontjában
rendelkezéseknek megfelelően a

Vállalkozás székhelye.

(8) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított
5 év .

4. Szerződés teljesítésével kapcsolatos
adatkezelési tevékenység

(1) A Vállalkozás a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek,
vevők, szállítók – személyes

adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben.
A személyes adatok

kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.

(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Vállalkozással
szerződéses

kapcsolatot létesítenek.

(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés
célja a kapcsolattartás, a

szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek
megfelelés biztosítása.

(4) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, a Vállalkozás
ügyfélszolgálati,

könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

(5) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely,
telefonszám, e-mail cím, adószám,

bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány
szám.

(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított
5 év.

XI. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS
SZABÁLYOK

1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános
szabályok

(1) Vállalkozás az általa kezelt személyes adatok körében megbízott
külső adatfeldolgozót vesz

igénybe a következő feladatok ellátása céljából:

– internetes honlap üzemeltetése,
karbantartása,

– adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése,

– megrendelt termékek vevők részére történő kiszállítása.

Az adatfeldolgozó(k) felsorolását jelen szabályzat 1. sz. melléklete
tartalmazza .

(2) Az adatfeldolgozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos
jogait és kötelezettségeit

törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények
keretei között az adatkezelő

határozza meg.

(3) A Vállalkozás deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége
során az adatkezelésre

vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem
rendelkezik, a tudomására jutott

személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint
dolgozhatja fel, saját céljára

adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az
adatkezelő rendelkezései szerint

köteles tárolni és megőrizni.

(4) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában
adott utasítások jogszerűségéért

a Vállalkozás felel.

(5) A Vállalkozás kötelezettsége az érintettek számára az
adatfeldolgozó személyéről, az

adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.

(6) A Vállalkozás az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére
felhatalmazást n em

ad.

(7) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell
foglalni. Az adatfeldolgozással nem

bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes
adatokat felhasználó üzleti

tevékenységben érdekelt.

1. A Vállalkozás által ellátott
adatfeldolgozói tevékenység

(1) A Vállalkozás kötelezettséget vállal, illetőleg megfelelő
garanciákat nyújt az általa

adatfeldolgozóként ellátott adatkezelési tevékenységnek a
Rendeletben szabályozott

követelményrendszerrel való megfelelésre és az é rintettek
jogainak védelmét biztosító, megfelelő

technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

(2) A Vállalkozás mint adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja
az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy

annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami
vagy uniós adatvédelmi

rendelkezéseket.

(3) A Vállalkozás az Adatkezelő utasítására, az adatvédelmi szabályokkal
és alapelvekkel

összhangban dolgozza fel az Adatokat, és köteles figyelemmel lenni
az Adatkezelőnek az

Adatfeldolgozó által ismert szerződéses kötelezettségeire.

(4) A Vállalkozás az adatkezelő által részére átadott adatokat nem
módosíthatja, törölheti,

másolhatja, kapcsolhatja össze más adatbázisokkal az adatokat, nem
használhatja a jelen

Szerződéstől eltérő célra, sem saját célra, nem közölheti harmadik
személyekkel, kivéve olyan

mértékben, amennyiben az Adatkezelő azt számára kifejezetten előírja
és az Adatfeldolgozás

céljából szükséges.

(5) A Vállalkozás nem jogosult az adatkezelő képviseletére, vagy
az adatkezelő nevében

jognyilatkozat tételére, kivéve akkor, ha erre az adatkezelővel kötött
megállapodás, vagy más okirat

kifejezetten. felhatalmazza.

(6) A Vállalkozás lerögzíti, hogy az adatkezelő kizárólagosan
jogosult az adatfeldolgozó

rendelkezésére bocsátott adatok feldolgozási célját és módját
meghatározni.

(7) A Vállalkozás, mint adatfeldolgozó köteles az adatok biztonságáról
gondoskodni, köteles

mindazon technikai és szervezési intézkedések megtételére, amelyek
szükségesek az adatvédelmi

szabályok érvényre juttatásához, ennek megfelelően intézkedéseket
köteles tenni az adatokhoz való

jogosulatlan hozzáférés ellen, az adatok jogosulatlan megváltoztatása,
továbbítása, nyilvánosságra

hozatala, törlése, megsemmisítése ellen. Köteles továbbá megfelelő
intézkedéseket foganatosítani a

véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá a technikai változásokból
eredő hozzáférhetetlenné

válás ellen.

(8) A Vállalkozás jelen szabályzat adatbiztonságra vonatkozó
rendelkezéseinek betartására

adatfeldolgozásra irányuló tevékenysége során maradéktalan kötelezettséget
vállal, az ott

rögzítettek az adatfeldolgozási tevékenységére is irányadók .

(9) A Vállalkozás, mint adatfeldolgozó kizárólag azon
alkalmazottak részére biztosít hozzáférést az

adatokhoz, akiknek az adatfeldolgozási tevékenység ellátása érdekében
arra szükségük van, továbbá

tájékoztatással látja el a hozzáféréssel rendelkezőket a biztonsági
követelményeknek való

megfelelési és titoktartási kötelezettségről.

(10) A Vállalkozás, mint adatfeldolgozó kötelezettséget vállal
arra, hogy együttműködik az

adatkezelővel annak érdekében, hogy az adatkezelő a rá vonatkozó
jogszabályi kötelezettségeit

betartani tudja. Az együttműködés különösen az alábbi területekre
terjed ki: az érintettek

hozzáféréshez, törléshez, helyesbítéshez fűződő jogainak teljesítésével
kapcsolatos megkeresések

jogszabályi határidőn belüli teljesítése.

(11) A Vállalkozás, mint adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az általa
feldolgozott adatok

adatkezelő utasításainak megfelelő módosítására, kiegészítésére,
kijavítására, zárolására illetve

törlésére.

(12) A Vállalkozás köteles az adatkezelőt haladéktalanul értesíteni
minden, az adatok biztonságát

érintő, eseményről, vagy kockázatról, az ezekkel kapcsolatos intézkedéseket
megtenni és teljes

körűen együttműködni adatkezelővel.

(13) A Vállalkozás kötelezi magát arra, hogy az adatkezelő és
annak megbízottai részére az

adatfeldolgozással kapcsolatos rendszerei, nyilvántartásai,
adatai, információi és eljárásai körében

lefolytatott ellenőrzés, vizsgálat során az adatkezelővel teljes körűen
együttműködik, Ennek

keretében biztosítja az ellenőrzésre jogosult személy számára azt,
hogy az adatfeldolgozással

kapcsolatos nyilvántartásokhoz, az azokban tárolt adatállományokhoz,
az adatfeldolgozás során

alkalmazott eljárásokhoz teljes körűen hozzáférjen.

(14) A Vállalkozás által végzett adatfeldolgozói tevékenység
megnevezése: 6920 számviteli,

könyvvizsgálói, adószakértő tevékenység.

XII. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

1. Az adatbiztonság megvalósításának
elvei.

(1) A Vállalkozás személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített
tevékenységekkel

összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.

(2) A Vállalkozás az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget
vállal arra, hogy

megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek
elengedhetetlenül szükségesek

az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához,

illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez
szükséges eljárási

szabályokat.

(3) A Vállalkozás által végrehajtandó technikai és szervezési intézkedések
a következőkre

irányulnak:

a. a személyes adatok álnevesítése és titkosítása;

b. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások
folyamatos bizalmas

jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló
képességének fennállása;

c. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség,
hogy a személyes adatokhoz

való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben
vissza lehet állítani;

d. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és
szervezési intézkedések

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére
szolgáló eljárás

alkalmazása,

(4) A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten
figyelembe kell venni az

adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított,
tárolt vagy más módon

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből,
elvesztéséből,

megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy
az azokhoz való jogosulatlan

hozzáférésből erednek.

(5) A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a
jogosulatlan hozzáférés,

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen

megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó

hozzáférhetetlenné válás ellen.

(6) A Vállalkozás az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak
megfelelően tartja nyilván,

biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a
Vállalkozás érdekkörében eljáró

személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása
érdekében szükségük

van.

(7) A Vállalkozás az egyes adatkezelési tevékenység során megadott
személyes adatokat más

adatoktól elkülönítetten tárolja, azzal, hogy -összhangban a fent
rendelkezéssel – az elkülönített

adatállományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal
rendelkező munkavállalók

ismerhetik meg.

(8) A Vállalkozás vezetői, munkavállalói a személyes adatokat
harmadik személynek nem

továbbítják, a jogosulatlan hozzáférés kizárása érdekében a szükséges
intézkedéseket megteszik.

(9) A Vállalkozás azon munkavállalóinak enged hozzáférést személyes
adatokhoz, akik a kezelt

személyes adatkörök tekintetében titoktartási nyilatkozat tételével
vetették alá magukat az

adatbiztonsági szabályok megtartásával kapcsolatos kötelezettségnek.
(A titoktartási nyilatkozat

része a jelen szabályzat 14.sz. mellékletét képező adatvédelmi
munkaszerződési klauzulának.)

(10) A Vállalkozás az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és

alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére,
több lehetséges adatkezelési

megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító
megoldást választja,

kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

2. A Vállalkozás informatikai nyilvántartásainak
védelme

(1) A Vállalkozás az informatikai nyilvántartásai tekintetében az
adatbiztonság megvalósulásához a

következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:

a. Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok
elleni állandó védelemmel,

(valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz.)

b. Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai
védelméről, beleértve az

elemi károk elleni védelmet,

c. Gondoskodik az
informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a

szoftver mind a hardver eszközök tekintetében,

d. Megteszi mindazokat az
intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához

szükségesek, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, továbbá a
biztonsági másolatok

elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja.

3. A Vállalkozás papíralapú nyilvántartásainak
védelme

(1) A Vállalkozás a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében
megteszi a szükséges

intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem
tekintetében.

(2) A Vállalkozás vezetője, munkavállalói, és egyéb, a Vállalkozás
érdekében eljáró személyek az

általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is
tartalmazó adathordozókat,

függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan
őrizni, és védeni a

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés
ellen.

XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

(1) A Vállalkozás ügyvezetője köteles a Vállalkozás valamennyi
munkavállalója részére ismertetni

jelen szabályzat rendelkezéseit.

(2) A Vállalkozás ügyvezetője köteles gondoskodni arról, hogy a Vállalkozás
valamennyi

munkavállalója betartsa jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket.
Ezen kötelezettség

végrehajtása céljából a Vállalkozás ügyvezetője előírja a Vállalkozás
munkavállalóival kötött

munkaszerződések olyan tárgyú módosítását, amely a munkavállaló kötelezettségvállalását

deklarálja jelen szabályzat betartása és érvényesítése tekintetében.

(3) Jelen szabályzat megállapítása, illetőleg módosítása a Vállalkozás
ügyvezetőjének feladatkörébe

tartozik.

Kelt, 2023. november 01.nap

__________________________

cégszerű aláírás